Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Aktualności
 
 

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO


  

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODWÓRZA

 REGULAMIN PARKOWANIA NA PODWÓRZU

 Warszawa, 27 października 2011 r.  

ZASADY CZASOWEGO KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI PARKOWANIA POJAZDÓW
NA PODWÓRZU BUDYNKU PRZY PL. KONSTYTUCJI 6 
 
1.) Zgodnie z obowiązującym Regulaminem korzystania z podwórza, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nie wydaje przydziałów na konkretne miejsca parkingowe. Wydawane są natomiast bezpłatne zezwolenia na wjazd na podwórze (bez gwarancji miejsca do parkowania) osobom spełniającym następujące warunki:
- posiadającym stałe zameldowanie przy Pl. Konstytucji 6,
- zamieszkującym faktycznie lokal, w którym są zameldowani,
- posiadającym samochód zarejestrowany na ten sam adres.
Szczegółowe przestrzeganie tych zasad jest niestety konieczne w sytuacji, gdy deficyt miejsc parkingowych na podwórzu (których jest ok. trzykrotnie mniej w stosunku do faktycznych potrzeb) nie pozwala na czynienie jakichkolwiek stałych wyjątków.
 
2.) W  odniesieniu do pozostałych osób, nie posiadających stałego zezwolenia na wjazd, stosowane są osobne zasady regulowania czasowego pobytu samochodów na podwórku, które określają m.in. następujące sytuacje:
- samochody dostawcze i obsługujące lokale handlowo-usługowe, pojazdy służb miejskich, technicznych itp. są wpuszczane na podwórze przez pracowników ochrony po wyjaśnieniu celu ich wjazdu i uprzedzeniu kierujących nimi przez ochronę, że dozwolony okres ich pobytu na podwórzu ograniczony jest ściśle czasem wykonania deklarowanych czynności.
- mieszkańcy dokonujący remontów lokali, organizujący spotkania rodzinne i z innych powodów potrzebujący możliwości wjazdu na podwórze, po przekazaniu do biura Zarządu informacji na ten temat, w zależności od bieżących możliwości, otrzymują na piśmie indywidualną zgodę na wjazd, w ściśle oznaczonych dniach i godzinach.
- osoby udzielające stałej pomocy lokatorom budynku wymagającym specjalnej opieki, zamieszkującym lokale których właściciele wykazali zarządowi taką konieczność, mają prawo – w miarę aktualnego zapełnienia podwórza – do skorzystania z wjazdu na podwórze i krótkotrwałego postoju, na czas potrzebny na wykonanie stosownych czynności (odbycie wizyty, wyładunek zakupów itp.). Lista lokali których dotyczy ta zasada aktualizowana jest na bieżąco przez biuro Zarządu i pracowników ochrony.

3.) Szczegółowy regulamin korzystania z podwórza, w razie powstania wątpliwości, udostępniany jest przez biuro Zarządu. Zasady powyższe, konieczne w sytuacji permanentnego braku miejsc parkingowych na podwórzu, mają na celu ochronę wspólnego dobra mieszkańców oraz ich mienia, jak również zapewnienie w miarę możliwości sprawiedliwego dostępu do korzystania z podwórza w celach parkingowych. W tej sytuacji, Zarząd zwraca się do wszystkich mieszkańców budynku z uprzejmą prośbą o stosowanie się do przyjętych zasad.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DACHU


REGULAMIN
ZABEZPIECZENIA DACHU PRZED ZAGROŻENIEM POŻAROWYM, USZKODZENIAMI POWIERZCHNI WODOSZCZELNEJ ORAZ POWSTANIEM NIEBEZPIECZEŃSTWA WYPADKOWEGO
 
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Konstytucji 6, zaniepokojony licznymi przypadkami zachowań mieszkańców naszego budynku oraz innych osób samowolnie wydostających się na dach naszego budynku, wprowadza z dniem 15 lutego 2012 roku bezwzględny regulaminowy zakaz samowolnego wchodzenia na dach, bez zgody Zarządu Wspólnoty lub Administratora budynku. Równocześnie ustala się następujący tryb postępowania:
1.) W sprawach związanych z konserwacją powierzchni dachu i urządzeń radiowo-telewizyjnych, wejście na dach może nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą Zarządu lub Administratora, w sposób i czasie wzajemnie uzgodnionym.
2.) Wszystkie świetliki – włazy znajdujące się w pomieszczeniach na poddaszu budynku, przeznaczone są wyłącznie do doświetlenia i wentylacji pomieszczeń oraz innych celów technicznych i absolutnie nie mogą służyć do wychodzenia na dach ani wystawiania na zewnątrz jakichkolwiek przedmiotów. Ponieważ dotychczasowe zabezpieczenia przed wychodzeniem na dach uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu, Zarząd Wspólnoty niezwłocznie zlikwiduje możliwość otwarcia włazów w celu wydostawania się z pomieszczeń na dach.
3.) Świetliki i włazy na dach znajdujące się na klatkach schodowych, umieszczone we wszystkich klatkach w sposób umożliwiający wejście na dach, są w wyłącznej dyspozycji Zarządu Wspólnoty i Administratora. Klucze do nich zdeponowane są w pomieszczeniu ochrony, a skorzystanie z nich może nastąpić tylko za zgodą Zarządu, wydawaną każdorazowo po indywidualnym rozpatrzeniu przypadku (remont, wykonanie robót dachowych, konserwacja itp.).
4.) Wszelkie uszkodzenia świetlików-włazów oraz ich zabezpieczeń, jak również wykorzystywanie ich do wystawiania naczyń i różnych innych przedmiotów, będą traktowane jako naruszenie przepisów przeciwpożarowych lub niszczenie powierzchni dachu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Warszawa, 3 lutego 2012 r.


REGULAMIN ORGANIZACJI REMONTÓW 

Warszawa, 2 grudnia 2013 r.

Komunikat nr 14/2013
Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Konstytucji 6

Dążąc do uniknięcia zdarzających się nieporozumień w sprawach organizacyjno-porządkowych związanych z remontami lokali prowadzonymi przez Członków Wspólnoty oraz pozostałych Mieszkańców naszego budynku, Zarząd przypomina niniejszym obowiązujące w tej kwestii zasady, ujęte m.in. w Regulaminie porządkowym Wspólnoty oraz Regulaminie użytkowania podwórza:

1.) Zamiar prowadzenia remontu wiążącego się z koniecznością wykonywania prac uciążliwych dla otoczenia (hałas, zapylenie, konieczność wyłączeń instalacji etc.), jak również powodujących ingerencję w strukturę konstrukcji budynku, jego infrastrukturę techniczną i wewnętrzny lub zewnętrzny wygląd, należy zgłaszać Zarządowi na piśmie, załączając do zgłoszenia kopię projektu technicznego lub budowlanego (jeśli jego wykonanie jest wymagane przez odpowiednie przepisy). Zgłoszenie takie musi zostać dokonane nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót – niezależnie od ewentualnego obowiązku uzyskiwania przez właściciela/najemcę lokalu stosownych zezwoleń od władz miejskich.

2.) Wszelkie prace, podczas których nastąpić może ingerencja w instalacje budynku (wodną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną, elektryczną i inne) możliwe są wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiednich służb techniczno-konserwacyjnych budynku, których wykaz znajduje się w gablocie informacyjnej na parterze każdej z klatek schodowych budynku.

3.) Zarząd zastrzega sobie prawo nie wydawania zezwolenia na prace, które w jego ocenie mogą wpłynąć negatywnie na stan techniczny i estetyczny budynku.

4.) Prace uciążliwe dla otoczenia mogą być wykonywane wyłącznie w czasie określonym w Regulaminie, tj. w dni powszednie w godz. 800-2000.

5.) Na czas prac remontowych, Zarząd może wydać czasowe zezwolenie na wjazd na podwórze samochodów lub innych pojazdów niezbędnych do tego celu (np. samochodów ekip budowlanych). Zarząd wydaje takie zezwolenie na pisemny wniosek właściciela/najemcy lokalu złożony nie później niż na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, zawierający nr rejestracyjny, markę i dane właściciela pojazdu. Zezwolenie wydawane jest na wjazd nie więcej niż jednego pojazdu na raz, w godz. 800-2000, na okres sumarycznie nie dłuższy niż 30 dni. Wjazd możliwy jest jedynie za każdorazową zgodą ochrony budynku, wydawaną w zależności od stanu zapełnienia parkingu na podwórzu.

6.) Na czas prac remontowych, Zarząd może wydać zezwolenie na umieszczenie na podwórzu kontenera przeznaczonego do wywózki gruzu, odpadów wielkogabarytowych etc. Zarząd wydaje takie zezwolenie na pisemny wniosek właściciela/najemcy lokalu złożony nie później niż na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Ze względów techniczno-komunikacyjnych, ustawianie pojemnika możliwe jest wyłącznie w południowej części podwórza, pod ślepą ścianą budynku przy ul. Koszykowej. Zezwolenia na analogicznych zasadach wymaga również ustawienie na podwórzu, na klatach schodowych i korytarzach budynku wszelkich wielkogabarytowych urządzeń służących do wykonywania prac (dźwigi, wyciągi, maszyny budowlane etc.).

7.) W wyjątkowych przypadkach, na czas prowadzenia prac remontowych, Zarząd może wydać zezwolenie na składowanie na korytarzach lub w innych częściach wspólnych budynku i podwórza materiałów budowlanych, mebli etc. Zarząd wydaje takie zezwolenie na pisemny wniosek właściciela/najemcy lokalu złożony nie później niż na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem robót – pod warunkiem ustalenia, że składowane przedmioty nie będą stwarzały zagrożenia dla budynku ani jego mieszkańców np. poprzez naruszanie przepisów BHP lub przeciwpożarowych.

8.) Każdego dnia robót, po zakończeniu prac, na właścicielu/najemcy lokalu lub na osobach przez niego upoważnionych spoczywa bezwzględny obowiązek starannego posprzątania części wspólnej budynku i podwórza, poprzez doprowadzenie do poprzedniego stanu korytarzy, klatek schodowych, wind etc., a w razie potrzeby także naprawienie powstałych uszkodzeń.

9.) Za wszelkie szkody powstałe w wyniku prac remontowych w budynku lub w jego otoczeniu odpowiada właściciel/najemca lokalu.

10.) W przypadku naruszania powyższych zasad przez osoby prowadzące prace remontowe, Zarząd będzie podejmował kroki zmierzające zapewnienia do ich przestrzegania, nie wyłączając zawiadomień kierowanych do służb miejskich lub administracji publicznej, a w szczególności straży miejskiej i powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Zasady powyższe mają na celu ochronę wspólnego mienia oraz dobra mieszkańców, jak również kształtowanie sąsiedzkiego współżycia na zasadach współodpowiedzialności za ład, porządek i spokój w naszym budynku oraz w jego otoczeniu. Zarząd ufa, że konsekwentne ich przestrzeganie pozwoli na uniknięcie zarówno degradacji fizycznej budynku, jak i konfliktów mogących powstawać na tle nie przestrzegania zasady dbałości o wspólne dobro; będzie też miarą dojrzałości społecznej wszystkich mieszkańców naszego budynku.

Bartłomiej Malczak
Przewodniczący Zarządu
 

14-01.jpg