Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Aktualności
 
 

O wspólnocie

Wspólnota Mieszkaniowa Plac Konstytucji 6 powstała w roku 1994, w związku z wejściem w życie Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. nr 85, poz. 388). Wspólnota obejmuje właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku przy Pl. Konstytucji 6 w Warszawie, położonym na działce gruntu nr ewid. 3 w obrębie 5-05-07, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr 41086.


Zarząd Wspólnoty

Przewodniczący Zarządu - Bartłomiej Malczak (Pl. Konstytucji 6 lok. 3)
Członek Zarządu - Jerzy Augustyniak (Pl. Konstytucji 6 lok. 43)


Biuro Zarządu Wspólnoty

Zarządca Administrator Wspólnoty - Maria Kolutyńska
Sekretarz Biura - Zbigniew Górecki

Zebrania zwykłe Zarządu odbywają się w każdy wtorek o godz. 17, w siedzibie Biura Zarządu.

Dane kontaktowe Zarządu i Biura znajdują się w zakładce Kontakt.


Komisja Rewizyjna Wspólnoty

Przewodniczący Komisji - Michał Szymański (00-550 Warszawa, Pl. Konstytucji 6 lok. 18.C)
Członek Komisji - Marek Wojtkowski (SANSHOP S.J.; 02-536 Warszawa, ul. Ludwika Narbutta 25.A)


Statut Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac Konstytucji 6 w Warszawie

Tekst ujednolicony (ostatnie zmiany w dniu 25 kwietnia 2014 r.)


Rozdział I – Przepisy ogólne

§ 1

1. Właściciele, których lokale wchodzą w skład nieruchomości przy Placu Konstytucji 6 tworzą Wspólnotę Mieszkaniową, zgodnie z Ustawą o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. nr 85, poz. 388), zwaną dalej „ustawą”. Wspólnota nosi nazwę „Wspólnota Mieszkaniowa Plac Konstytucji 6”, zwana dalej „Wspólnotą”.

2. Wspólnotę tworzą właściciele, którzy dysponują aktem notarialnym nabycia lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz aktualnym potwierdzeniem jego stanu hipotecznego.

3. Wszelkie elementy budynku i inne urządzenia techniczne, które nie służą wyłącznie właścicielom lokali wykupionych oraz Gminie, jako właścicielowi lokali nie wykupionych, stanowią współwłasność, zwaną „nieruchomością wspólną”, w częściach ułamkowych, odpowiadających stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej budynku.

4. Gmina jako właściciel lokali nie wyodrębnionych (nie wykupionych, będących przedmiotem najmu) ma do nich i do nieruchomości wspólnej takie same prawa i obowiązki, jak właściciele lokali wyodrębnionych (wykupionych).

5. Siedzibą Wspólnoty i jej władz jest Warszawa, Plac Konstytucji 6, lokal nr 54c.

§ 2

1. Wspólnota zarządza budynkiem, w tym i nieruchomością wspólną.

2. Wspólnota może prowadzić działalność gospodarczą

 

Rozdział II – Cele i sposoby działania Wspólnoty

§ 3

Cele Wspólnoty

1. Najważniejszym celem Wspólnoty jest utrzymanie w dobrym stanie budynku mieszkalnego, ochrona jego trwałości i estetyki oraz niezawodności i bezpieczeństwa urządzeń technicznych.

2. Zasadą gospodarowania Wspólnoty jest racjonalne wykorzystanie środków gromadzonych z opłat właścicieli i najemców, poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania Wspólnoty, zwłaszcza dla potrzeb remontowych i eksploatacyjnych.

3. Dochody i inne pożytki z nieruchomości wspólnej przypadają współwłaścicielom proporcjonalnie do ich udziałów.

4. W przypadku uzyskania oszczędności w kosztach eksploatacyjnych Wspólnota może dokonać podziału środków finansowych pomiędzy właścicieli, w stosunku do udziałów lub gromadzić je na przyszłe potrzeby. Zarząd Wspólnoty przedstawia wnioski w tych sprawach do decyzji zebrania ogólnego Wspólnoty.

5. Wspólnota inspiruje i organizuje współdziałanie właścicieli i najemców w utrzymaniu estetyki domu i jego otoczenia oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

6. Realizację zadań statutowych Wspólnota opiera na społecznej pracy właścicieli. Może jednak zatrudniać za wynagrodzeniem pracowników, również spośród właścicieli lokali, do prowadzenia spraw zlecanych doraźnie, jak i zleceń stałych.

§4

Wspólnota realizuje swoje działania przez:

1. Organizację remontów, bieżącą eksploatację i zorganizowaną konserwację budynku.

2. Zawieranie umów o dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, obsługę w zakresie utrzymania porządku i czystości budynku wraz z jego otoczeniem.

 

Rozdział III – Prawa i obowiązki członków Wspólnoty

§ 5

1. Członkowie Wspólnoty mają czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

2. Każdy z członków Wspólnoty ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzaniu nieruchomością wspólną oraz do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem.

3. Zmiana przeznaczenia i sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego wymaga zezwolenia właściwego organu[1]:
a) wszyscy właściciele planujący zmianę charakteru użytkowania lokalu mieszkalnego obowiązani są do uzyskania opinii Zarządu Wspólnoty, że planowana działalność gospodarcza nie narusza prawa właścicieli we Wspólnocie,
b) obowiązek ten dotyczy również tych właścicieli, którzy przed dniem 12 czerwca 1999 r. dokonali zmian charakteru użytkowania lokalu mieszkalnego bez zezwolenia[2], w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

4. Członkostwa we Wspólnocie nie można się zrzec ani przenieść go inaczej niż w drodze przeniesienia prawa własności (np. sprzedaż, darowizna, spadek).

5. Właściciel i najemca jest zobowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, korzystać z nieruchomości wspólnej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych właścicieli.

6. Właściciel lokalu jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy wyrządzonych szkód substancji nieruchomości wspólnej powstałych z jego winy lub z winy zamieszkujących z nim osób. W przypadku najemców obowiązek ten, zgodnie z § 1 pkt. 4, ciąży na Gminie.

7. Upoważnia się Zarząd Wspólnoty do zwiększenia obciążenia finansowego lokali mieszkalnych przeznaczonych na cele niemieszkalne, jeśli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali (dodatkowe obciążanie wind, klatek schodowych, zwiększenie zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz utrzymanie czystości itp.).

8. Każdy właściciel i najemca ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu i uczestniczy w kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (pomieszczeń  i urządzeń) oraz w kosztach zarządzania nieruchomością. Na pokrycie wymienionych kosztów właściciele wpłacają ustalone przez Wspólnotę należności w formie bieżących opłat z góry do 10 każdego miesiąca. Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. Należności z tytułu zaległych opłat, wraz z odsetkami i opłatami administracyjnymi, będą dochodzone na drodze sądowej po bezskutecznym postępowaniu upominawczym.

9. Właściciele, którzy nie mogą wziąć udziału w zebraniu zwołanym w celu podjęcia uchwał, przyjęcia bilansu rocznego i sprawozdania Zarządu są uprawnieni do wyznaczenia na piśmie pełnomocnika.

10. Członkowie Wspólnoty są obowiązani przestrzegać zasad i obowiązków wynikających z uchwalonych regulaminów.
Właściciele lokali mają prawo do uzyskania od Zarządu wszelkich informacji dotyczących spraw Wspólnoty i sposobu jej zarządzania. Mają prawo także żądać pośrednictwa w rozstrzyganiu sporów pomiędzy członkami Wspólnoty.

 

Rozdział IV – Władze Wspólnoty

§ 6

Władzami Wspólnoty są:

1. Zebranie ogólne członków Wspólnoty, zwane dalej „zebraniem ogólnym”.
2. Zarząd.3. Komisja Rewizyjna.

§ 7

Zebranie ogólne

Uprawnienia należące wyłącznie do zebrania ogólnego:

1. Przyjęcie statutu Wspólnoty i regulaminów oraz dokonywanie w nich zmian.

2. Wybór członków Zarządu oraz ewentualne ich odwoływanie w czasie trwania kadencji.

3. Wybór Komisji Rewizyjnej oraz ewentualne odwoływanie jej członków w czasie trwania kadencji.

4. Uchwalanie rocznego planu gospodarczego, w tym wysokości zaliczki na pokrycie bieżących kosztów eksploatacji i remontów.

5. Przyjęcie bilansu, rachunku wyników i sprawozdania Zarządu.

6. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz przyjęcie jej wniosku w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium.

7. Udzielanie Zarządowi pełnomocnictw do podejmowania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

8. Upoważnienie do wniesienia powództwa przeciwko właścicielowi zalegającemu długotrwale z opłatą lub wykraczającemu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, określonemu Regulaminem Porządku Domowego.

9. Zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej, udzielanie zgody na przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę oraz sprzedaż nieruchomości wspólnej.

10. Wyrażenie zgody na połączenie dwóch lokali, stanowiących odrębne nieruchomości, w jedną nieruchomość lub na podział lokalu.

11. Wszelkie inne sprawy, które według oceny Zarządu powinny być wniesione na forum zebrania ogólnego.

§ 8

1. Uchwały właścicieli podejmowane są zwykłą większością głosów bądź na zebraniu ogólnym, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez Zarząd Wspólnoty albo łącznie w jeden i drugi sposób, jeśli na zebraniu ogólnym nie doszło do skutecznego podjęcia uchwały.

2. Głosy liczy się według udziałów, chyba że w uchwale zebrania ogólnego postanowi się, że w określonych sprawach na każdego właściciela przypada jeden głos.

3. O treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać przez Zarząd Wspólnoty powiadomiony na piśmie lub w sposób uchwalony na zebraniu ogólnym.

4. Do skutecznego podjęcia uchwały wymagana jest większość głosów ogółu właścicieli, liczona według udziałów w trybie określonym w pkt. 1 i 2.

5. Zarząd zwołuje zebranie ogólne zgodnie z terminami określonymi w ustawie, powiadamiając o tym członków Wspólnoty z wyprzedzeniem co najmniej 10-dniowym.

6. Zebranie ogólne obraduje według uchwalonego przez siebie Regulaminu Zebrania Ogólnego Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Konstytucji 6.

7. W zebraniu ogólnym mogą brać udział inni mieszkańcy budynku (najemcy) lub zaproszeni goście – bez prawa głosowania.

8. Zebranie ogólne może być zwołane każdorazowo na żądanie co najmniej 1/10 ogółu właścicieli lub Zarząd Wspólnoty. Obowiązek przygotowania zebrania spoczywa na Zarządzie Wspólnoty.

§ 9

Zarząd Wspólnoty

1. Sprawami Wspólnoty kieruje Zarząd, który organizuje współdziałanie członków Wspólnoty, określa zadania i nadzoruje pracę administratora, współpracuje z władzami samorządu lokalnego, reprezentuje wspólnotę na zewnątrz oraz w stosunkach między Wspólnotą i poszczególnymi właścicielami lokali, a także może być arbitrem w sprawach między członkami Wspólnoty.

2. Bezpośrednim zarządzaniem (administrowaniem) sprawami Wspólnoty zajmuje się zatrudniony przez Zarząd administrator, którym może być osoba prawna lub fizyczna posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

3. Zarząd składa się z jednej lub większej liczy osób, wybranych w głosowaniu przez większość właścicieli.

4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

5. Każdy z członków Zarządu może być odwołany w trakcie kadencji, na umotywowane żądanie większości właścicieli. Decyzję podejmuje zebranie ogólne.

6. Pracami Zarządu kieruje jego przewodniczący, wybrany na pierwszym posiedzeniu Zarządu, a razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego.

7. Oświadczenia woli za Wspólnotę składają jednocześnie przynajmniej dwaj członkowie Zarządu.

8. Zarząd nadzoruje księgowość finansową stosownie do obowiązujących przepisów, dokonuje rozliczeń poprzez rachunek bankowy oraz składa roczne sprawozdanie ze swojej działalności. Główny księgowy nie może być członkiem Zarządu.

9. Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół, a każdy członek Zarządu może wnieść do protokołu z posiedzenia Zarządu odrębne stanowisko w sprawach, do których zgłosił zastrzeżenia.

10. Członkom Zarządu przysługuje prawo zwrotu poniesionych wydatków na podstawie rachunków lub oświadczeń własnych. Członkowie Zarządu w związku z pełnieniem funkcji i pracą na rzecz Wspólnoty mogą otrzymywać diety w wysokości uchwalonej przez zebranie ogólne w dniu 23 czerwca 2001 r.

§ 10

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 4 osób, wybranych w głosowaniu przez większość właścicieli.

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Każdy z członków Komisji Rewizyjnej może być odwołany wcześniej z uzasadnionych powodów; wymaga to decyzji zebrania ogólnego.

4. Komisja Rewizyjna sprawdza prawidłowość działania Zarządu w zakresie finansowym i gospodarczym.

5. Po zakończeniu roku finansowego Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę realizacji uchwalonego budżetu oraz planu gospodarczego; sporządza sprawozdanie dla zebrania ogólnego, wraz z wnioskami pokontrolnymi i propozycją dotyczącą absolutorium dla Zarządu.

6. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do ksiąg finansowych i dokumentacji z działalności gospodarczej oraz wnioskowania spraw do rozpatrzenia i decyzji Zarządu.

7. W razie stwierdzenia okoliczności wymagających podjęcia postanowień lub uchwał wiążących, Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego zebrania ogólnego Wspólnoty.

8. O rozszerzeniu zakresu działania Komisji Rewizyjnej poza zadania ujęte w pkt. 1÷7 może zadecydować wyłącznie zebranie ogólne Wspólnoty.

 

Przepisy końcowe

§ 11

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

2. Statut obowiązuje od daty przyjęcia przez zebranie ogólne Wspólnoty w dniu 24 kwietnia 2004 r.

 

Przewodniczący Zebrania Ogólnego
Wspólnoty Mieszkaniowej

Przewodniczący Zarządu
Wspólnoty Mieszkaniowej

 

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r.[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

[2] Uchwała nr 1 zebrania ogółu właścicieli z dnia 12 czerwca 1999 r.